SMC ไต้หวัน เผยผลสำรวจ ดูโทรทัศน์มากจะทำให้การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารลดลง

  • 22 October, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
SMC ไต้หวัน เผยผลสำรวจ ดูโทรทัศน์มากจะทำให้การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารลดลง

        Science Media Center (SMC) Taiwan ของมหาวิทยาแห่งชาติไต้หวัน เผยผลสำรวจ “สื่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาตร์และเมคโนโลยีประจำปีค.ศ.2020” พบว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแบบสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย อินเทอร์เนต 58%, โทรทัศน์  32%, หนังสือพิมพ์ 6.1%, นิตยสาร 9.5% และหนังสือ 15.4% เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุน้อย จะใช้อินเทอร์เนตเป็นช่องทางหลักในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเมื่อมีอายุมากขึ้นก็มีแนวโน้มชอบดูโทรทัศน์เพิ่มขึ้นด้วย

        สำหรับผลสำรวจกรณีความเชื่อมั่นของข้อมูลข่าวสารพบว่า 32.1% เชื่อว่าไม่มีสื่อใดที่น่าเชื่อถือ, 36.2% เชื่อถือสื่อโทรทัศน์, 20.3% เชื่อถือสื่ออินเทอร์เน็ต และ 5.9% เชื่อถือสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ผู้คนจะคุ้นเคยกับการรับข้อมูลจากอินเทอร์เนต แต่ยังคงเชื่อถือข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์มากกว่า

        ด้านผลสำรวจเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้น พบว่า ประชาชน 32.8% ทำการตรวจสอบ "บ่อย", 27.3% ทำการตรวจสอบ "บางครั้ง", 16.7% "ไม่ค่อย" ทำการตรวจสอบ และอีก 22.6% "ไม่" ทำการตรวจสอบเลย ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่น มีแนวโน้มการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารมากที่สุด แต่พอเข้าสู่ช่วงอายุ 50-64 ปี ก็จะเริ่มมีสัดส่วนของการตรวจสอบบ่อยครั้งกับไม่ตรวจสอบเท่ากัน ส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ยอมรับว่าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารน้อยมาก

        ดังนั้นในยุคที่การสื่อสารรวดเร็วฉับไว ประชาชนไต้หวันจึงพบเจอกับข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้แนวโน้มการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มขึ้น แต่ก็จำเป็นต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เชี่ยวชาญขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ปรากฎบนสื่ออินเทอร์เนต เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อเท็จจริง ซักถามข้อสงสัย และส่งเสริมความสามารถให้ตีความข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนมากขึ้น

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore