ผลักภาระค่าใช้จ่ายช่วงกักตัวให้แรงงานข้ามชาติโทษปรับ 3 แสน TWD ร้องเรียนได้ที่ 1955

  • 25 November, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ผลักภาระค่าใช้จ่ายช่วงกักตัวให้แรงงานข้ามชาติโทษปรับ 3 แสน TWD ร้องเรียนได้ที่ 1955

            กรมพัฒนาฝีมือกำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไต้หวัน ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้การร้องเรียนและสอบถามจากแรงงานข้ามชาติเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยเหลือป้องกันโรคแรงงานข้ามชาติ นายจ้างหรือบริษัทนายหน้าจัดหางานจะผลักภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโรคให้แก่แรงงานข้ามชาติได้หรือไม่ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือกำลังแรงงาน ระบุว่า นายจ้างมีหน้าที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคก็ควรเป็นหน้าที่ของนายจ้าง หากแรงงาข้ามชาติคนใดถูกนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานผลักภาระค่าใช้จ่ายให้แก่แรงงานข้ามชาติ กระทรวงแรงงานจะสั่งปรับเป็นเงินไม่เกิน 3 แสนเหรียญไต้หวัน     

            กรมพัฒนาฝีมือกำลังแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไต้หวัน ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคของแรงงานข้ามชาติในไต้หวัน เป็นหน้าที่ของนายจ้างทั้งหมด หากนายจ้างผลักภาระให้แรงงานข้ามชาติ จะมีโทษตามกฏหมายปรับ 3 หมื่น - 3 แสนเหรียญไต้หวัน และยกเลิกใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานข้ามชาติด้วย ส่วนบริษัทจัดหางานจะถูกลงโทษสูงสุดปรับ 20 เท่าของค่าบริการจัดหางาน และสั่งงดการให้บริการเป็นเวลา 1 ปี

            นอกจากนี้ ประเด็นที่เกี่ยวกับค่าจ้างในช่วงกักตัว 14 วัน หากมีการตกลงกันว่าจะไม่จ่ายเงินเดือน หากแรงงานข้ามชาติไม่ได้กระทำผิดกฎหมายการกักตัวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่เคยรับเงินชดเชยอื่น ๆ ก็มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ ซึ่งจะเป็นเงินชดเชยที่จ่ายให้กับแรงงานข้ามชาติ มิใช่เงินช่วยเหลือที่จ่ายให้แก่นายจ้างแต่อย่างใด หากแรงงานข้ามชาติผู้ใดถูกนายจ้างเก็บค่าใช้จ่ายในช่วงป้องกันโรค ก็ให้เก็บหลักฐานและร้องเรียนไปยังกระทรวงแรงงาน เทศบาลท้องถิ่น หรือโทรแจ้งที่ 1955 ได้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore