ไต้หวันไฮเทค - 2020-07-28

ไต้หวันไฮเทค  -28 ก.ค. 63-  ไต้หวันเริมการติดตั้งฟาร์มกังหันลมเฟสที่ 3การพัฒนาพลังงานกังหันลมของไต้หวันเข้าสู่เฟสที่ 3 ในปีนี้ ผู้ลงทุนบริษั...