ใกล้ถึงวันรำลึกดร.ซุนยัดเซ็นแล้ว เราไปเที่ยวอนุสรณ์สถานดร.ซุนกัน

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้-ใกล้ถึงวันรำลึกดร.ซุนยัดเซ็นแล้ว (12 พย. ของทุกปี) เราไปเที่ยวชมอนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น (國父紀念館) ใจกลางกร...