RTI Radio Taiwan International

อะไรอะไรในไต้หวัน (2021-07-23) ปลดล็อกแล้ว~ ไปไหว้เจ้าที่จินซานแล้วแอบเที่ยวถนนโบราณกัน

ธีระ หยางและอะไรอะไรในไต้หวันสัปดาห์นี้- ปลดล็อกจนได้~ หลัง 27 กรกฎาคมนี้ ร้านอาหารทั่วไต้หวันจะเริ่มทยอยเปิดให้กินในร้านได้แล้ว ยกเว้นคนไทเปกับนิวไทเ...