กระแสประชาธิปไตย ไต้หวันเตรียมขับเคลื่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ 40 ประเด็น

  • 22 February, 2021
(ซ้ายล่าง) เป็นบริเวณที่เครื่องบินทหารจีนเข้าก่อกวนเขตแสดงตนของไต้หวันเป็นประจำ
แผนภูมิกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของไต้หวัน
พรรคก๊กมินตั๋งยืนยันหลักการแก้ไขรัฐธรรมูนญ ไม่เปลี่ยนชื่อประเทศ ธงชาติ และเพลงชาติ
เกาะเตียวหยีไถที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ประกาศย้ำหลายครั้งหลายหนว่า เป็นดิดนแดนส่วนหนึ่งของไต้หวัน
บรรดาบิ๊ก ๆ พรรคก๊กมินตั๋งอวยพรตรุษจีน
พรรค DPP ตั้งวอรูมดันแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ทันเลือกตั้งท้องถิ่นปี 2022

๑. พรรครัฐบาลตั้งวอรูมดันเต็มสตรีมเสริมทัพขับเคลื่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

             สภานิติบัญญัติไต้หวัน ได้เริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้เสนอให้มีการแก้ไขรวมทั้งสิ้น 40 กว่าประเด็น แต่ที่เห็นพ้องกันประกอบไปด้วยการลดอายุสิทธิพลเมืองจากเดิม 20 ปีบริบูรณ์เหลือ 18 ปีบริบูรณ์ การยุบสภาตรวจสอบ การรื้อฟื้นอำนาจการให้ความไว้วางใจรัฐบาล ลดเพดานการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการคุ้มครองสัตว์

กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของไต้หวัน

              ทั้งนี้ นายโหยวสีคุน ประธานสภานิติบัญญัติไต้หวันเปิดเผยว่า ทุกพรรคมีความเห็นร่วมกันในประเด็นลดอายุสิทธิพลเมืองจากเดิม 20 ปี เป็น 18 ปี ซึ่งถ้าผ่านการรับรอง การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็จะได้ 60 คะแนน ส่วนประเด็นอื่น ๆ ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นของพรรคการเมืองต่าง ๆ

นายโหยวสีคุน ประธานสภานิติบัญญัติไต้หวัน

            หลังวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา พรรค DPP พรรครัฐบาล ได้เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารของพรรคซึ่งมีการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยประชุมนี้ให้ทันกับการจัดการลงประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2022 โดยนายหลินสีเย่า เลขาธิการพรรค DPP เปิดเผยว่า ประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะมีกลไกการทำความเข้าใจกำหนดเป็นนโยบายร่วมกันของฝ่ายรัฐบาลทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ทำเนียบประธานาธิบดี สภาบริหาร พรรค และวิปพรรคในสภาฯ นอกจากนี้ พรรคจะจัดตั้งทีมวอรูมในเรื่องนี้ เพื่อเป็นกลไกในการทำความเข้าใจกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ จึงจะประสบความสำเร็จได้

            กระบวนการในแก้ไขรัฐธรรมนูญของไต้หวันมีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรกสมาชิกสภานิติบัญญัติไต้หวันจำนวน 1 ใน 4 ของที่นั่งทั้งหมดร่วมกันเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผ่านการพิจารณาของสภาฯ 3 วาระ โดยต้องมี สส. 3 ใน 4 ร่วมประชุม และ 3 ใน 4 ของผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ให้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศจัดการลงประชามติเป็นเวลา 6 เดือน แล้วจัดการลงประชามติ มีผู้เห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงรับรอง ประธานาธิบดีเป็นผู้ประกาศใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว

            ทั้งนี้ ตั้งแต่ไต้หวัน สาธารณรัฐจีนได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตั้งแต่ปี 1946 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วเพียง 7 ครั้ง และครั้งสุดท้ายได้แก้ไขเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2005

            นางหลิวซื่อฟัง หัวหน้าวิปพรรคดีพีพี ในสภานิติบัญญัติ ระบุเกี่ยวกับท่าทีของพรรคดีพีพีว่า "จะต้องเป็นจุดยืนร่วมกันของ 4 ฝ่าย ได้แก่ทำเนียบประธานาธิบดี สภาบริหาร พรรค และวิปพรรค แต่ก่อนที่จะได้ข้อสรุปพรรครัฐบาล พรรคดีพีพียังเปิดกว้างในทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นอายุของสิทธิพลเมือง การยุบสภาตรวจสอบ สภาสอบคัดเลือก  และการลดเพดานการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตอนนี้ก็ยังคงผลักดันไปในทิศทางดังกล่าว"

            ส่วนท่าทีของพรรคก๊กมินตั๋ง พรรคฝ่ายค้าน คือนายเจียงฉี่เฉิน หัวหน้าพรรคฯ ได้ย้ำว่า จุดยืนของพรรคก๊กมินตั๋งก็คือคัดค้านการแก้ไขเพื่อเปลี่ยนธงชาติ เพลงชาติ เครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำชาติ รวมทั้งการกำหนดฐานะของประเทศชาติด้วย และหวังว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เพื่อสร้างความสมดุลให้แก่อำนาจและความรับผิดชอบ เสริมประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินให้สูงขึ้น

นายเจียงฉี่เฉิน หัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋ง พรรคฝ่ายค้านไต้หวัน

๒. ความเคลื่อนไหวของพรรคฝ่ายค้าน

            พรรคก๊กมินตั๋ง ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านได้แต่งตั้งกรรมการกลางระเบียบวินัยเพิ่มเติม 6 คน รวมนายจ้าวเส้าคัง สมาชิกอาวุโส ทำให้ถูกจับตามองว่า นายจ้าวอาจลงสมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคที่กำลังจะมีขึ้นในราวกลางปีนี้ และเพื่อมุ่งสู่การขอเป็นตัวแทนพรรคก๊กมินตั๋งลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2024

            นายเจียงฉี่เฉิน หัวหน้าพรรคฯ ได้เคยระบุตอนที่นายจ้าวเส้าคังขอกลับเข้าเป็นสมาชิกพรรคฯ ว่า นายจ้าวฯ มีประสบการณ์การเมืองอย่างโชกโชนและมีอิทธิพลต่อสังคมค่อนข้างสูง จึงได้แต่งตั้งให้นายจ้าวฯ ดำรงตำหน่งกรรมาการคณะกรรมการวินัยของพรรคฯ ตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน

            นอกจากนายจ้าวเส้าคังแล้ว ยังมีนายเกาข่งเหลียน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการวินัยพรรคฯ และสมาชิกอีกรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ทั้งนี้ จะต้องผ่านการรับรองย้อนหลังจากที่ประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคครั้งที่ 21 ที่จะมีการประชุมในราวกลางปีนี้

 

๓. ไต้หวันย้ำเกาะเตี้ยวหยีไถเป็นดินแดนของสาธารณรัฐจีน

            ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์บริเวณน่านน้ำเกาะเตี้ยวหยีไถตึงเครียดมาขึ้น เมื่อกองเรือตำรวจน้ำของจีนได้มีปฏิบัติการในบริเวณดังกล่าว ส่วนญี่ปุ่นก็อาจยกระดับยุทธศาสตร์การรับมือให้สูงขึ้น ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้ย้ำว่า เกาะเตี้ยวหยีไถเป็นดินแดนของไต้หวันอย่างไม่มีข้อสงสัยใด ๆ การดำเนินการในทุกรูปแบบของฝ่ายต่าง ๆ ไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงดังกล่าวได้ รัฐบาลสาธารณรัฐจีนจะยืนหยัดในจุดยืนแห่งสันติภาพ มีเหตุมีผล จัดการปัญหาข้อขัดแย้งอธิปไตยเหนือเกาะเตี้ยวหยีไถ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาวประมงไต้หวันด้วย และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายต้องอดทน อดกลั้น หลีกเลี่ยงการปะทะ เพื่อเสถียรภาพและสันติภาพในทะเลจีนตะวันออก

๔. กองทัพไต้หวันประกาศซ้อมรบต้านการก่อกวนน่านฟ้าไต้หวันจากจีน

            กองทัพจีนส่งเครื่องบินทหารเข้าก่อกวนเขตแสดงตนฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันเป็นประจำและมีความถี่มากขึ้นเป็นลำดับ สร้างแรงกดดันให้แก่การปกป้องน่านฟ้าของไต้หวันมากขึ้นเป็นลำดับ และเพื่อรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ กองทัพไต้หวันจึงมีแผนการเริ่มซ้อมรบในบริเวณดังกล่าวในวันนี้ ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมตามปกติ และเป็นการฝึกซ้อมทหารจริงแต่ไม่ใช้กระสุนจริง ทั้งนี้เพื่อเสริมสมรรถนะการรับมือกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปทางอกาศ

            การฝึกซ้อมดังกล่าวจะฝึกซ้อมในระดับความสูงถึง 5000 - 13000 ฟุต จึงขอให้อากาศยานและเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงบริเวณการฝึกซ้อมดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย

            ตั้งแต่ปีใหม่จนถึงวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา เครื่องบินทหารของจีน ได้รุกล้ำเข้าเขตแสดงตนฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรวมถึง 11 ครั้ง และตั้ในช่วงเวลาเพียง 3 วัน คือวันที่ 15-17 กพ. มีเครื่องบินทหารจีนรุกล้ำเข้ามาทุกวัน

            กองทัพไต้หวันย้ำว่า การฝึกซ้อมดังกล่าวเพื่อรักษาเสถียรภาพและสันติภาพบนช่องแคบไต้หวัน และขอเรียกร้องให้จีนระงับยับยั้งการปฏิบัติการทหารของตนเพื่อสันติภาพบนช่องแคบไต้หวันร่วมกันด้วย

(ซ้ายล่าง) เขตแสดงตนฝั่งตะวันตกเฉียงใต้

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง