RTI Radio Taiwan International

ชีพจรเศรษฐกิจ เคาะแล้ว!!! ไต้หวันขึ้นเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ปีใหม่นี้อีก 4% หวังกระตุ้นเอกชนเดินรอยตาม

๑. ไต้หวันมีโอกาสเข้าร่วมกรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก ที่สหรัฐฯ เสนอมากกว่า CPTPP      จากการที่สหรัฐฯ ได้เสนอนโยบายที่จะจัดตั้ง...