RTI Radio Taiwan International

ไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไต้หวันดันนโยบายยกระดับแรงงานต่างชาติที่ทำงานดีมีฝีมือเป็นแรงงานกึ่งฝีมือต่อ ไม่จำกัดระยะเวลาทำงาน 12 หรือ 14 ปี อาจมีข่าวดีในปี...