กระแสประชาธิปไตย ฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อลังการ ผู้นำไต้หวันย้ำ 4 ประเด็น

  • 12 October, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ธงชาติสาธารณรัฐจีนปลิวไสวกลางกรุงไทเปด้วยเฮลิคอปเตอร์
ขบวนรถทหารสวนสนามผ่านหน้าปรัมพิธี
การแสดงฝึกซ้อมช่วยตัวประกันบนรถเมล์
การแสดงฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ครบรอบ 109 ปี
การแสดงฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ครบรอบ 109 ปี

๑. ผู้นำไต้หวันย้ำ ไต้หวันอุทิสตนด้านการป้องกันโรคระบาดให้แก่ประชาคมโลกสุดกำลังความสามารถ

     การฉลองวันชาติสาธารรรํฐจีน ครบรอบ 109 ปี เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ ไฮไลท์ของพิธีคือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นไต้หวัน ่โดยผู้นำไต้หวันได้กล่าวยกย่องบรรดาแพทย์ พยาบาล และผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันโควิด 19 ของไต้หวัน โดยย้ำว่า "ในปีนี้ ได้เชิญวีรบุรุษผู้ปกป้องไต้หวันจากโรคระบาดมาร้องเพลงชาติ ประธานาธิบดีกล่าวขอบคุณต่อความเสียสละของวีรบุรุษเหล่านี้ พร้อมทั้งกล่าวถึงวิกฤตของโรคระบาดทั่วโลก และทำให้ประชาคมโลกได้มองเห็นภาพของความเป็นเกาะแห่งความแข็งแกร่งและทรหดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดกว่าทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา แม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยากลำบาก แต่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละอย่างเต็มที่ของเหล่าวีรบุรุษผู้พิทักษ์เราจากโรคระบาดจำนวนมาก และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทั้งประเทศ เป็นประจักษ์พยานถึงความสามารถในการเอาตัวรอดของประเทศ แม้อยู่ในภาวะวิกฤต พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคประชาชน และสำหรับความสนับสนุนที่สังคมโลกมีต่อไต้หวัน ก็ช่วยให้พวกเรามีความมั่นใจและมีความกล้าหาญที่จะก้าวไปข้างหน้ามากขึ้น

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ครบรอบ 109 ปี 

๒. ผู้นำไต้หวันย้ำกลยุทธ์เศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด 19

     ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินได้กล่าวย้ำนโยบายเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด 19 ว่า " ในขณะที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค ไต้หวันเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เศรษฐกิจยังมีการขยายตัว แต่ในภาวะที่การแพร่ระบาดยังไม่มีทีท่าจะทุเลาลง เราจึงต้องวางแผนล่วงหน้าบนพื้นฐานของความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ ในการรับมือกับการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกหลังยุคโควิด เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ของไต้หวันให้เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังไว้ โดยจะรวมถึงกลยุทธ์ 3 ประการได้แก่ ประการที่แรก ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสร้างระบบห่วงโซ่อุปทานขึ้นใหม่ เพื่อทำให้ไต้หวันกลายเป็นพลังสำคัญที่ขาดเสียมิได้ในห่วงโซ่อุปทานโลก ประการที่ 2 สร้างไต้หวันให้กลายเป็นฐานสำคัญระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ได้รวบรวมเอาทั้งเงินทุน บุคลากร และเทคโนโลยีดิจิทัลไว้ในที่เดียวกัน ประการที่ 3 พยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับอานิสงส์จากผลสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจไต้หวันร่วมกัน

พิธีเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ครบรอบ 109 ปี 

๓. เสริมความแข็งแกร่งด้านการทหาร พิทักษ์สันติภาพบนช่องแคบไต้หวัน 

     ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินได้กล่าวถึงการรักษาความมั่นคงและสันติภาพบนช่องแคบไต้หวัน ว่า "มีเพียงแสนยานุภาพที่เข้มแข็งและความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวในการปกป้องอธิปไตยของชาติ จึงจะสามารถปกป้องความมั่นคงของประเทศชาติและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพในภูมิภาค ประธานาธิบดีจะเดินทางไปสัมผัสและตรวจการณ์ค่ายทหารทุกแห่ง เพื่อแสดงความเคารพต่อความเสียสละของเหล่าทหารหาญ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศในการแสดงความขอบคุณต่อทหารของชาติที่ยืนหยัดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ โดยประธานาธิบดีจะเน้นถึงความสำคัญของภารกิจในการยกระดับความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศ เช่น เพิ่มสมรรถนะของยุทโธปกรณ์ให้มีความทันสมัย ยกระดับแสนยานุภาพของกองทัพเพื่อลดความไม่สมดุลทางการทหาร ยกระดับคุณภาพและความเชี่ยวชาญของทหารในกองทัพ พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับเหล่าทหารกองหนุน เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในการป้องกันประเทศ เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ"

กองร้อยจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว กองทัพบกไต้หวัน 

๔. ไต้หวันต้องมีส่วนร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศอย่างกระตือรือร้น 

      ทางด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาคมโลก ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ได้ย้ำว่า "เราจะนำเอาบทเรียนจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ให้กลายมาเป็นโอกาสแห่งประวัติศาสตร์ พร้อมยึดมั่นในอธิปไตยและความเป็นประชาธิปไตยอย่างไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และจะมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมก่อตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อจัดตั้งระเบียบใหม่ในภูมิภาคและในระดับนานาชาติมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและส่งเสริมการพัฒนาสู่ความรุ่งเรือง หากแต่ยังต้องนำเอาคุณค่าแห่งการพัฒนาและความดีงามไปเผยแพร่ต่อทั่วโลกด้วย ปัจจุบัน ทั่วโลกต่างก็ให้ความสนใจกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและสองฝั่งช่องแคบไต้หวันเป็นอย่างมาก เราจะยึดมั่นในหลักการ และมีความมั่นใจในการธำรงรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบ หากแต่เรื่องนี้ถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

        ในตอนท้าย ประธานาธิบดีเห็นว่า ประชาชนไต้หวันต่างก็มีความเห็นพ้องต้องกันในการธำรงรักษาสันติภาพให้มีความเสถียรมั่นคง รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ซึ่งประธานาธิบดีได้อาศัยโอกาสในการกล่าวสุนทรพจน์ในงานฉลองวันชาติ ในการตอบสนองต่อการที่เหล่าคนรุ่นใหม่ของไต้หวันได้สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันหลากหลายของไต้หวัน ในงานประกวด Golden Melody Awards เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พร้อมหวังว่าประชาชนทั่วประเทศจะมีความสมัครสมานสามัคคี ในการเผชิญกับความท้าทายร่วมกัน เพื่อให้คนไต้หวันในทุกยุคสมัย มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมแห่งผืนแผ่นดินนี้ และกล้าที่ก้าวย่างออกไปสู่โลกภายนอก"

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง