:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalฮอตฮิตติดดาว ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2564

  • 04 July, 2021
ฮอตฮิตติดดาว
ฮอตฮิตติดดาว ประจำวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2564

     10 อันดับ แซ่ที่ชาวไต้หวันใช้มากที่สุด

     จำนวนประชากรไต้หวันทั้งหมดประมาณ 23 ล้านคน ประกอบด้วยชาวฮั่น 97% ชนพื้นเมือง 2% คู่สมรสชาวจีนแผ่นดินใหญ่และคู่สมรสชาวต่างชาติ 1% ซึ่งชาวฮั่น 97% นี้อพยพจากเมืองจีนมาตั้งถิ่นฐานบนเกาะไต้หวันเมื่อนานมาแล้ว ส่วนใหญ่เป็นชาวหมิ่นหนาน รองลงมาคือ ชาวฮากกา (จีนแคะ) และชาวต่างมณฑลที่อพยพมาช่วงสงครามกลางเมืองจีน ปี 1949

     กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน จัดทำคู่มือวิเคราะห์สถิติชื่อสกุลประชากรไต้หวันซึ่งจัดทำทุกๆ 3 ปี ครั้งล่าสุด เมื่อปี 2018 พบว่า จากสถิติทะเบียนบ้านประชากรไต้หวัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2018 ทั่วไต้หวันมีประชากรทั้งสิ้น 23,574,274 คน เป็นเพศชาย 11,713,362 คน เพศหญิง 11,860,912 คน ทั่วประเทศมีแซ่นามสกุลรวมทั้งสิ้น 1,832 แซ่ เป็นแซ่เดี่ยว (พยางค์เดียว) 1,722 แซ่ รวม 23,543,930 คน คิดเป็นสัดส่วน 99.87% แซ่คู่ (สองพยางค์) 110 แซ่ รวม 27,518 คน สัดส่วน 0.12% และแซ่แบบชนพื้นเมือง 2,826 คน สัดส่วน 0.01%

     เมื่อจัดอันดับแซ่ที่ชาวไต้หวันใช้เยอะที่สุด แซ่ 10 อันดับแรกรวมกันมีประชากร 52.78% ของประเทศ แซ่อันดับ 11-21 มีประชากร 15.78% รวม 20 อันดับแรก 68.56% แต่ถ้าเป็นแซ่ 100 อันดับแรกที่มีผู้ใช้มากที่สุด รวมกันคิดเป็นสัดส่วน 96.57%

     แซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุด 10 อันดับแรกได้แก่ เฉิน (陳), หลิน (林), หวง (黃), จาง (張), หลี่ (李), หวัง (王), อู๋ (吳), หลิว (劉), ไช่ (蔡), หยาง (楊) รวม 12,442,876 คน (52.78%) อันดับ 1 แซ่เฉิน 2,6227,995 คน (11.15%) อันดับ 2 แซ่หลิน 1,960,443 คน (8.32%) อันดับ 3 แซ่หวง 1,426,788 คน (6.05%) อันดับ 4 แซ่จาง 1,242,595 คน(5.27%) อันดับ 5 แซ่หลี่ 1,208,829 คน (5.13%) อันดับ 6 แซ่หวัง 967,622 คน (4.10%) อันดับ 6 แซ่อู๋ 952,464 คน (4.04%)  อันดับ 8 แซ่หลิว 743,179 คน (3.15%) อันดับ 9 แซ่ไช่ 686,717 คน (2.91%) อันดับ 10 แซ่หยาง 626,244 คน (2.66%)

แซ่ที่ใช้มากที่สุด 10 อันดับแรกนี้รวมกัน กระจุกตัวในนครนิวไทเปมากที่สุด 17.09% รองลงมา นครนิวไทเป 12.50% อาศัยน้อยที่สุด คือ เหลียนเจียง 0.07%

     ส่วนแซ่คู่ที่ใช้เยอะมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จางเจี่ยน (張簡), โอวหยาง (歐陽), ฟ่านเจียง (范姜), โจวหวง (周黃) และเจียงเซี่ย (江謝) รวม 22,332 คน คิดเป็นสัดส่วน 0.09% แซ่จางเจี่ยมากที่สุด 9,059 คน (0.04%) รองลงมาคือ โอวหยาง 7,860 คน (0.03%) อันดับ 3 ฟ่านเจียง 4,300 คน (0.02%)  อันดับ 4 โจวหวง 590 คน ส่วนอันดับ 5 เจียงเซี่ย 523 คน

     เมืองที่มีผู้ใช้แซ่คู่มากที่สุดคือ นครเกาสง 38.81% รองลงมาคือ นครเถาหยวน 16.36% เมืองที่มีคนใช้แซ่คู่น้อยที่สุด คือเหลียนเจียง 0.01%

     ทั่วไต้หวันมีประชากรที่เป็นชนพื้นเมือง 562,395 คน แซ่ที่ชนพื้นเมืองใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก คือ หลิน, เฉิน, หวง, จาง, หลี่, หวัง, เกา, พาน, อู๋ และหยาง รวม 272,392 คน คิดเป็นสัดส่วน 48.43% โดยใช้แซ่หลินมากที่สุด 58,662 คน ครองสัดส่วน 10.43% อันดับ 2 แซ่เฉิน 54,857 คน 9.75%

ประชากรชนพื้นเมืองแซ่ที่ใช้มากที่สุด 10 อันดับแรกนี้รวมกัน กระจุกตัวในเมืองจีหลงมากที่สุด 60.89% รองลงมา เจียอี้ 58.84% อาศัยน้อยที่สุด คือ ผิงตง 35.95%

     ในส่วนของชาวต่างชาติที่ทะเบียนสมรสใช้แซ่จีนตั้งแต่ช่วงปี 2001-2017  คู่สมรสชาวไทย เพศชาย 4,647 ใช้แซ่จีนมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ เฉิน, หลี่, หลิน, หวัง, จาง, หวง, หยาง, ซู, อู๋ และหลิว ส่วนคู่สมรสชาวไทย เพศหญิง 7,226 แซ่จีนที่ใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก คือ เฉิน, หลี่, หลิน, จาง, หวัง, หยาง, อู๋, หลิว และซู แต่ถ้าดูคู่สมรสที่ใช้แซ่จีนในทะเบียนสมรสชาติไหนมากที่สุด ฝ่ายชาย คือ ญี่ปุ่น 11,541 คน ใช้แซ่เฉิน, หลิน, หวง, หลี่, จาง, หวัง, เกา, อู๋, เถียน และเสี่ยว มากที่สุด ฝ่ายหญิง คือ เวียดนาม 98,188 คน ใช้แซ่หร่วน, เฉิน, หลี, หวง, ฟ่าน, อู่, พาน, จาง, เติ้ง และเผย มากที่สุด

     ส่วนคู่สมรสต่างชาติที่เลือกใช้แซ่จีนตามสามีหรือภรรยา 10 อันดับแรก คือ เฉิน, หลิน, หวง, จาง, หลี่, หวัง, อู๋, หลิว, หยาง และไช่ โดยใช้แซ่เฉินมากที่สุด 4,900 คน รองลงมาแซ่หลิน 2,597 คน

     ชาวต่างชาติที่ทะเบียนบ้านในไต้หวันใช้แซ่จีน สัญชาติเดิมเป็นชาวไทย เพศชาย 57 คน ใช้แซ่มากที่สุด 10 อันดับแรก คือ หยาง, หลี่, หวง, หวัง, อู๋, เฉิน, หลิว, จาง, โจว และหม่า ชาวไทย เพศหญิง 994 คน ใช้แซ่มากที่สุด 10 อันดับแรก คือ หลี่, เฉิน, จาง, หลิน, หยาง, หวัง, หวง, ซู, หลัว และหลิว

     ด้านอายุกับแซ่ จากประชากรทั้งหมด 23 ล้านคน ประชากรวัยเด็กของไต้หวันมีอยู่ 3,071,910 คน สัดส่วน 13.03% ประชารวัยทำงาน อายุ 15-64 ปี 17,160,668 คน สัดส่วน 72.79% และประชากรวัยสูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 3,341,676 คน 14.18% แซ่ที่ใช้มากที่สุดทั่วประเทศ 20 อันดับแรก ได้แก่ เฉิน (陳), หลิน (林), หวง (黃), จาง (張), หลี่ (李), หวัง (王), อู๋ (吳), หลิว (劉), ไช่ (蔡), หยาง (楊), สวี่ (許), เจิ้ง (鄭), เซี่ย (謝), หง (洪), กัว (郭), ชิว (邱), เจิง (曾), เลี่ยว (廖), ไล่ (賴) และสวี (徐) รวม 16,162,416 คน (68.56%) แซ่ที่มีประชากรวัยเด็กใช้มากที่สุด คือแซ่หง 13.50% อันดับ 2 แซ่สวี่ 13.35% อันดับ 3 แซ่เลี่ยว 13.34% ส่วนแซ่ที่มีประชากรวัยสูงอายุใช้มากที่สุด คือแซ่สวี 14.53% อันดับ 2 แซ่หยาง และแซ่กัว 14.46% อันดับ 3 แซ่หลิว 14.45% นอกจากนี้ แซ่ที่มีอัตราส่วนประชากรวัย 90 ปีมากที่สุด คือ แซ่สวี 0.63% แซ่ที่มีอัตราส่วนประชากรวัย 100 ปีมากที่สุด คือ แซ่หวัง 0.02%

     ด้านประชากรสถานภาพโสดกับแซ่ 20 อันดับแรก ประชากรของประเทศอายุ 25-39 ปี คือ 5,310,567 คน และจำนวนคนโสด 2,869,953 คน คิดเป็น 54.04% กล่าวคือ 1 ใน 2 คนเป็นโสด ตามสถิติแซ่ 20 อันดับแรกของประเทศมีประชากร จำนวน 3,652,605 คน อายุระหว่าง 25-39 ปี โดยจำนวนคนโสดมีทั้งหมด 1,984,342 คน คิดเป็น 54.33%  ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยที่เหมาะสมแก่การแต่งงานได้แต่ยังไม่แต่งงาน เมื่อดูจากแซ่ที่ใช้มากที่สุด 20 อันดับ ผลปรากฏว่า แซ่กัวมากที่สุด  55.41% อันดับแซ่หวัง 54.98% อันดับ 3 แซ่เจิ้ง 54.78% ในส่วนของผู้ชาย จำนวนคนที่ยังไม่แต่งงานอายุ 25-39 ปี อันดับ 1 แซ่กัว 61.42% อันดับ 2 แซ่เจิ้ง 61.14% และอันดับ 3 แซ่หลี่ 60.99% ส่วนผู้หญิงที่ไม่แต่งงาน แซ่กัวมากที่สุด 49.00% อันดับ 2 แซ่หวัง 48.80 % อันดับ 3 แซ่หลี่ 48.34% ในบรรดาแซ่ 20 อันดับแรกของประเทศ สัดส่วนของผู้ชายวัยที่เหมาะสมแก่การแต่งงานได้แต่ยังไม่แต่งงานมีมากกว่า 60% ในขณะที่ผู้หญิงวัยที่เหมาะสมแก่การแต่งงานได้แต่ยังไม่แต่งงานมีน้อยกว่า 50% เห็นได้ชัดว่า ผู้ชายวัยที่เหมาะสมแก่การแต่งงานได้แต่ยังไม่แต่งงานนั้นสูงกว่าผู้หญิงอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง