:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไต้หวันไฮเทค วันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2564

  • 13 July, 2021
ไต้หวันไฮเทค
โซลาร์ฟาร์มใหญ่ที่สุดในไต้หวันของบริษัทไต้หวันชูการ์ตั้งอยู่ที่เขตชีกู่ (七股)ของนครไถหนาน

โซลาร์ฟาร์มใหญ่ที่สุดในไต้หวันของบริษัทไต้หวันชูการ์ตั้งอยู่ที่เขตชีกู่ (七股)ของนครไถหนาน ซึ่งมีกำลังผลิต 181 MW เริ่มป้อนกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2564 ถือเป็นแหล่งผลิตไฟสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความต้องการไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนปีนี้ โซลาร์ฟาร์มดังกล่าวยังสามารถขยายกำลังผลิตเป็น 216 MW ถึงตอนนั้นจะสามารถป้อนไฟฟ้าปีละ 300 ล้านหน่วย หรือเท่ากับการป้อนกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 83,000 ครัวเรือนต่อปี

ไต้หวันชูการ์ได้พัฒนาพื้นที่ 189 เฮกตาร์ ซึ่งไม่เหมาะกับการเกษตร จัดตั้งเป็นพื้นที่ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ในเขตชีกู่มีปัญหาดินเค็ม เคยเป็นแหล่งผลิตเกลือมาก่อนไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และยังมีปัญหาแผ่นดินทรุด บางส่วนเคยเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยแต่เนื่องจากได้ผลผลิตไม่ดี อีกทั้งทำการปลูกพืชอย่างอื่นๆ ก็ได้ผลไม่ดีเช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงนับเป็นพื้นที่แห่งแรกของบริษัทไต้หวันชูการ์ที่พัฒนาเป็นโซลาร์ฟาร์ม มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา และเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าสู่ระบบจ่ายไฟ มีกำลังไฟฟ้า 181 MW นอกจากนี้ เมื่อถึงสิ้นปียังขยายการผลิตได้อีก 35 MW หากติดตั้งเสร็จแล้วจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งหมด 216 MW ถือเป็นแหล่งป้อนกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้มากเลยทีเดียว

ปัจจุบัน พื้นที่เขตผลิตไฟฟ้าชีกู่ของบริษัทไต้หวันชูการ์ ถือเป็นโซลาฟาร์มใหญ่ที่สุดในไต้หวัน สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 150,000 ตันต่อปี หรือเท่ากับการปลูกป่าไม้ขนาด 15,000 เฮกตาร์(93,750 ไร่) โดยที่ผ่านมานั้น โซลาร์ฟาร์มใหญ่ที่สุดของไต้หวันเป็นของบริษัทไต้หวันพาวเวอร์ที่ตั้งอยู่ในนาเกลือชีกู่ สร้างบนพื้นที่นาเกลือเก่า 214 เฮกตาร์ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 480,000 แผง กำลังผลิต 150 MW เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 14 กันยายน 2020 จนถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าไปแล้ว 100 ล้านหน่วย

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง