:::

RTI Radio Taiwan InternationalRTI Radio Taiwan Internationalไขปัญหาแรงงาน วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

  • 08 September, 2021
ไขปัญหาแรงงาน
ภาพเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานประจำสนามบินเถาหยวนรับแรงงานไทยที่เดินทางเข้าไต้หวันเมื่อปีที่แล้ว

1. ย้ายยากขึ้น! ระเบียบการย้ายนายจ้างฉบับใหม่ ทำแผนย้ายนายจ้างของคนงานสะดุด ส่งผลถึงคนงานไทยในไซต์งานก่อสร้างและโรงงานที่อยากย้ายนายจ้างใหม่ด้วย

          ผลจากสถานการณ์โควิด-19 ไต้หวันใช้มาตรการปิดกั้นพรมแดน แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันไม่ได้ ทำนายจ้างทุกภาคส่วนเดือดร้อน หันมาว่าจ้างแรงงานต่างชาติด้วยการรับโอนย้ายภายในประเทศ ส่งผลให้แรงงานต่างชาติทั้งในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือน พนักงานโรงงาน และคนงานไซต์งานก่อสร้างมีการย้ายนายจ้างค่อนข้างมาก

ผู้อนุบาลอยากย้ายไปทำงานในโรงงานมากที่สุด 5 เดือนแรกปีนี้ ย้ายไปแล้วกว่า 1,700 คน

          เพื่อเป็นการจัดระเบียบใหม่ กระทรวงแรงงานไต้หวันจึงประกาศเงื่อนไขในการย้ายนายจ้างของแรงงานต่างชาติฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 64 เป็นต้นไป กำหนดให้แรงงานต่างชาติที่ประสงค์จะย้ายนายจ้าง จะต้องให้นายจ้างงานประเภทเดียวกันที่มีคุณสมบัติว่าจ้างแรงงานต่างชาติ 5 ลำดับแรก มีสิทธิ์รับโอนย้ายแรงงานประเภทเดียวกันก่อน เมื่อประกาศแล้วหากเลยเวลาต่อเนื่องกัน 14 ไม่มีนายจ้างงานประเภทเดียวกันมาลงทะเบียนรับการย้ายงาน จึงจะอนุญาตให้ย้ายงานข้ามตำแหน่งได้ กระทรวงแรงงานย้ำว่า ไม่ได้ห้ามแรงงานต่างชาติย้ายงานข้ามตำแหน่งทั้งหมด เพียงแต่มีการเพิ่มเงื่อนไขของการโอนย้ายนายจ้างใหม่ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้าง และแรงงานต่างชาติยังคงมีสิทธิ์เลือกนายจ้างใหม่ได้เองตามเดิม

ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา แรงงานไทยในไซต์งานก่อสร้างมีแนวโน้มย้ายไปทำงานในโรงงานมากขึ้น

          อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้ ทำให้แผนย้ายนายจ้างของแรงงานต่างชาติ ไม่เพียงแต่ผู้อนุบาลเท่านั้น แม้แต่คนงานในไซต์งานก่อสร้างที่อยากย้ายไปทำงานในโรงงานสะดุด เพราะให้สิทธิ์นายจ้างงานประเภทเดียวกันก่อน โดยในภาวะการณ์เช่นนี้ โอกาสที่จะย้ายข้ามตำแหน่งไปทำงานในโรงงานมีน้อยมาก นายจ้างที่ต้องการผู้อนุบาลและคนงานก่อสร้างมีจำนวนมาก ส่วนคนงานในโรงงานจะย้ายไปทำงานในโรงงานใหม่ แม้จะเป็นงานประเภทเดียวกัน แต่นายจ้างใหม่ที่มีสิทธิรับโอนย้าย ต้องเรียงตามลำดับคุณสมบัติ เช่นลำดับแรกได้แก่นายจ้างที่มีคุณสมบัติและได้รับหนังสืออนุญาติว่าจ้างแล้ว ตามด้วยนายจ้างที่มีคุณสมบัติ ยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติ แต่มีหลักฐานการรับสมัครงานภายในประเทศจากศูนย์จัดหางานของรัฐแล้ว และนายจ้างที่มีคุณสมบัติ ยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างชาติ และยังไม่มีหลักฐานการรับสมัครงานภายในประเทศจากศูนย์จัดหางานของรัฐ เป็นต้น รวม 5 ลำดับ ทำให้การย้ายนายจ้างใหม่ แม้จะเป็นการย้ายนายจ้างภาคการผลิตเช่นกัน ยุ่งยากและลำบากมากขึ้น

คนงานในโรงงานจะย้ายไปทำงานในโรงงานใหม่ แม้จะเป็นงานประเภทเดียวกัน แต่นายจ้างใหม่ที่มีสิทธิรับโอนย้าย ต้องเรียงตามลำดับคุณสมบัติ ทำให้ย้ายยากขึ้น

          ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบการย้ายนายจ้างของแรงงานต่างชาติ สามารถย้ายนายจ้างได้เป็นเวลา 60 วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว หากไม่มีนายจ้างมาลงทะเบียนรับการโอนย้าย แรงงานต่างชาติมีสิทธิ์ยื่นขอต่ออายุอีก 1 ครั้ง หากยังไม่สามารถย้ายงานได้สำเร็จ นายจ้างเดิมต้องดำเนินการจัดส่งแรงงานต่างชาติผู้นั้นเดินทางกลับประเทศ

สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการย้ายงานของกระทรวงแรงงาน

2. บจง. ไต้หวัน แนะแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ควรหาทางฉีดวัคซีนก่อน เมื่อเปิดพรมแดนแล้ว จะมีโอกาสเป็นลำดับแรก

          ในที่ประชุมบริษัทจัดหางานไทย-ไต้หวัน ซึ่งหารือการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานท่ามกลางสถานการณ์โควิด จัดโดยสำนักงานแรงงานไทย ไทเป เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 64 บริษัทจัดหางานไต้หวันสะท้อนความต้องการของนายจ้างไต้หวันว่า มีความประสงค์จะนำเข้าแรงงานไทยเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนามค่อนข้างรุนแรง รวมถึงเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการกลายพันธ์เป็นสายพันธุ์ที่อันตรายมากขึ้น แม้ว่าศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน ยังไม่มีนโยบายให้แรงงานต่างชาติที่จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันในอนาคต จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดก่อน แต่นายจ้างส่วนใหญ่ไม่มั่นใจและเกรงว่า หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้นำเข้าได้แล้ว แรงงานต่างชาติที่จะเดินทางมาใหม่ อาจจะนำเชื้อไวรัสมาแพร่กระจายในสถานประกอบการ ซึ่งจะสร้างความเสียหายหนัก จึงมีแนวโน้มจะนำเข้าแรงงานต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเป็นลำดับแรก

แรงงานไทยที่เดินทางเดินทางมาทำงานในไซต์งานก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่นครเถาหยวน (ภาพจาก บจง.SPT)

          ดังนั้น บจง.ไต้หวันจึงแนะว่า แรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน ควรหาทางฉีดวัคซีนก่อน เมื่อไต้หวันเปิดพรมแดนแล้ว จะมีโอกาสมากกว่าชาติอื่นที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน สามารถเดินทางมาทำงานเป็นลำดับแรก

บรรยากาศรับแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนเมื่อปีที่แล้ว

3. บจง.ไทยหวัง ไต้หวันจะอนญาตให้แรงงานไทยที่ยื่นขอวีซ่าเข้าเมืองแล้ว แต่เดินทางไม่ได้ สามารถยื่นขอวีซ่าเข้าเมืองใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่าซ้ำอีก

         สถานการณ์โควิด-19 รุนแรงไปทั่วโลก ไต้หวันแม้จะเบาบางกว่าหลายประเทศ แต่เพื่อความไม่ประมาท ได้ประกาศระงับการเดินทางเข้าไต้หวันของชาวต่างชาติมาตั้งแตปลายปีที่แล้ว ขณะที่เมื่อวันที่ 19 พ.ค. เป็นต้นมา ระงับการเดินทางเข้าไต้หวันชั่วคราวของแรงงานต่างชาติ ทำให้แรงงานไทยจำนวนมาก คาดว่าไม่ต่ำกว่า 300 คน ที่ยื่นขอหรือได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่าเข้าเมือง) แล้ว ถูกระงับการเดินทาง ทำให้เสียค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้าเมืองแล้วโดยไม่สามารถรับคืนได้ ในอัตรา 2,200 บาท

ภาพเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานประจำสนามบินเถาหยวนรับแรงงานไทยที่เดินทางเข้าไต้หวันเมื่อปีที่แล้ว

         นายรังสรรค์ อนันต์ ที่ปรึกษาสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนบริษัทจัดหางานไทยหวังว่า เมื่อไต้หวันเปิดพรมแดน อนุญาตให้แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้แล้ว จะอนุญาตให้แรงงานไทยที่เคยยื่นขอวีซ่า ซึ่งเสียค่าธรรมเนียมไปแล้ว สามารถยื่นขอใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซ้ำอีก และขอให้สำนักงานแรงงานไทย ช่วยนำเสนอและหารือกับฝ่ายไต้หวันอีกทางหนึ่งด้วย

ผู้จัดรายการ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง